Stanovy

Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Trnave (ZPMP Trnava)Preambula

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Trnave (ďalej len ZPMP v Trnave) je dobrovoľnou organizáciou, ktorá združuje rodičov ľudí s mentálnym postihnutím, ľudí s mentálnym postihnutím, príbuzných, odborníkov a ďalších občanov s cieľom pomáhať ľuďom s mentálnym postihnutím, ktorí celý život potrebujú pomoc a podporu spoločnosti.

Rodičom ľudí s mentálnym postihnutím dáva možnosť združovať sa, a tým i možnosť získavať skúsenosti a spoločne prispievať ku skvalitneniu života ľudí s mentálnym postihnutím.

ZPMP v Trnave sleduje výhradne všeobecno-prospešné, resp. dobročinné ciele. Nie je ziskovo činné, nesleduje v prvom rade svoje vlastné ekonomické zámery.

Vo svojej činnosti nadväzuje na Deklaráciu práv ľudí s mentálnym postihnutím, vyhlásenú Valným zhromaždením OSN v roku 1971, na Deklaráciu práv invalidov prijatú OSN, na dohovor o právach dieťaťa prijatý OSN v roku 1989, ktorý nadobudol platnosť v roku 1991.

Jeho cieľom je dosiahnutie plného uplatnenia princípu sociálnej spravodlivosti a humanizmu, ktoré sú zakotvené v Listine základných práv a slobôd, prijatej ako Ústavný zákon č.23/1991 Federálnym zhromaždením ČSFR ako aj v ďalších právnych normách dotýkajúcich sa ľudí s mentálnym postihnutím platných v Slovenskej republike.Článok 1

Názov, sídlo a územná pôsobnosť

1. Združenie má názov: „Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Trnave“, požíva skratku ZPMP v Trnave.

2. ZPMP v Trnave je právnickou osobou s právnou subjektivitou. Je členom ZPMP v SR

3. Sídlom združenia je 917 01 Trnava, Trhová 2.

4. ZPMP v Trnave vyvíja činnosť na území regiónu Trnava v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. a v znení nasledovných predpisov.Článok 2

Úlohy a ciele združenia

1. Hlavným cieľom je pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám, organizovaním všestranných aktivít na ich podporu.

2. Za tým účelom poskytuje združenie svojim členom poradenské služby najmä v oblasti včasnej starostlivosti, predškolskej a školskej starostlivosti, je nápomocné pri zriaďovaní denných (týždenných) stacionárov, chránených pracovísk a dielní, samostatného chráneného bývania, pomoci rodine, mobilnej starostlivosti, pomáha pri organizovaní voľného času, športovej a kultúrnej činnosti a stará sa o ďalšie vzdelávanie a doškoľovanie rodičov.

3. Usporadúva a zabezpečuje prednášky a rehabilitačno–integračné pobyty svojich členov a ich rodín za účasti terapeutov a profesionálnych odborníkov. Usporaduje klubové stretávania a príležitostné podujatia.

4. Spolupracuje s inými humanitárnymi a charitatívnymi organizáciami a zúčastňuje sa na ich akciách.

5. Orgánom štátnej správy a samosprávy predkladá iniciatívne návrhy na zlepšenie starostlivosti o ľudí s mentálnym postihnutím

6. V spolupráci so ZPMP v SR v rámci pripomienkového konania ovplyvňuje tvorbu právnych noriem.Článok 3

Členstvo – práva a povinnosti, vznik a zánik členstva

1. Členmi združenia sa môžu stať rodiny s mentálne postihnutými ľuďmi, mentálne postihnutí, odborníci, pracujúci v oblasti starostlivosti o mentálne postihnuté osoby, občania i podniky, ktoré chcú združenie a jeho činnosť podporovať.

2. Členský pomer vzniká prijatím prihlášky za člena výborom združenia.

3. Členský pomer zaniká vystúpením, smrťou alebo vylúčením pre neplatenie členských príspevkov, alebo za hrubé porušenie stanov.

4. Za čestných členov môžu byť členskou schôdzou zvolené významné osobnosti, ktoré sa zaslúžili o podporu združenia.

5. Členovia starší ako 18 rokov spôsobilí právnych úkonov majú právo voliť, byť volení do funkcií v združení, majú povinnosť poznať stanovy, dodržiavať ich, platiť členské príspevky a podľa svojich schopností a možností aktívne sa zúčastňovať na činnosti združenia.

6. Členovia majú právo zúčastňovať sa na všetkých aktivitách združenia a byť informovaní o jeho činnosti, podávať návrhy a pripomienky k činnosti a využívať poradenské služby a ostatné služby.Článok 4

Organizačná štruktúra

1. Najvyšším orgánom združenia je členská chôdza, ktorá určuje dlhodobé a krátkodobé ciele, plán činnosti a rozpočet.

2. Výkonným orgánom združenia je predsedníctvo.

3. Kontrolným orgánom je revízna komisia.Článok 5

Členská schôdza

1. Členská schôdza je zhromaždením všetkých členov združenia. Schádza sa podľa potreby, ale najmenej dvakrát ročne.

2. Do kompetencie členskej schôdze patrí:
- voliť členov predsedníctva a ich náhradníkov,
- členov revíznej komisie a ich náhradníkov,
- schvaľovať plán činnosti a najdôležitejšie akcie,
- schvaľovať rozpočet, kontrolovať jeho plnenie,
- schvaľovať stanovy a zmeny v nich, rozhodovať o zániku združenia alebo jeho spojenia s inou organizáciou.Článok 6

Predsedníctvo

1. Predsedníctvo má päť členov – najmenej traja členovia musia byť rodičmi alebo najbližšími príbuznými ľuďom s mentálnym postihnutím. Zo svojho stredu volí predsedu, podpredsedu, tajomníka a dvoch členov.

2. Predseda je štatutárnym zástupcom združenia. Predseda spolu s členom predsedníctva podpisuje všetky dôležité listiny. Predseda zvoláva zasadnutia predsedníctva, vedie jeho rokovania a overuje zápisnice zasadania predsedníctva a členskej schôdze.

3. Do kompetencie predsedníctva patrí:
- vykonávať uznesenia členskej schôdze a organizovať činnosť združenia, zostavovať plán akcií a podujatí,
- zostavovať rozpočet a podávať každoročne správu o svojej činnosti a o plnení rozpočtu členskej schôdze,
- starať sa o získavanie finančných prostriedkov na činnosť združenia, získavať podpory od sponzorov a nadácií, a včas a riadne prostriedky vyúčtovať,
- spravovať majetok združenia a zodpovedať zaň,
- zvolávať členské schôdze a pripravovať ich program, zabezpečiť každé dva roky volebnú členskú schôdzu a predložiť na nej správu o činnosti a hospodárení za celé obdobieČlánok 7

Revízna komisia

1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorá sleduje a hodnotí činnosť a hospodárenie združenia a podáva pravidelne, aspoň raz do roka správy členskej schôdze.

2. Členovia revíznej komisie majú právo zúčastňovať sa na zasadnutí predsedníctva a podávať na ňom návrhy, majú právo prístupu ku všetkým dokladom a dokumentom združenia.Článok 8

Hospodárenie a majetok

1. Majetok združenia tvoria členské príspevky, dary, dotácie, granty a príspevky, príjmy zo športovej, spoločenskej a kultúrnej činnosti, dary od sponzorov a podporovateľov, a výnosy hospodárskych zariadení.

2. Združenie sa pri spravovaní a hospodárení s majetkom riadi platnými právnymi predpismi a postupuje podľa princípov hospodárnosti.Článok 9

Zánik združenia

1. Združenie zanikne, keď o tom rozhodne členská schôdza dvojtretinovou väčšinou hlasov, alebo keď takou istou väčšinou rozhodne o pripojení k inej organizácii.

2. Dvojtretinovou väčšinou sa rozhoduje aj o zmene stanov.

2. Pri zániku združenia menuje členská schôdza likvidátora, ktorý vykoná majetkovo–právne vysporiadanie a ukončenie likvidácie oznámi do 15 dní Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.Článok 10

Záverečné ustanovenie

1. Stanovy Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Trnave boli schválené členskou schôdzou dňa 10.1.2007.

2. Ich výklad vykonáva Predsedníctvo ZPMP v Trnave.